6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Veřejný návrh na koupi akcií

určený akcionářům společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č.17 770 dále jen („Společnost“) podle ust. § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“), takto:

I.
Navrhovatel, projev vůle 

Obchodní společnost MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, tímto předkládá veřejný návrh smlouvy o koupi akcií určený svým akcionářům a týkající se akciové společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 17 770.

Navrhovatel činí akcionářům Společnosti tento veřejný návrh na uzavření smlouvy o koupi akcií, dále jen („Návrh“) a projevuje vůli být smlouvou vázán v případě jeho přijetí.

II.
Určení akcií, kterých se veřejný návrh týká

kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, 10.000 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč v listinné podobě znějící na jméno emitent: MAENTIVA Management, a.s., IČO 241 98 129, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 maximální počet a jmenovitá hodnota akcií, kterých se Návrh týká: celková výše součtu jmenovitých hodnot nabývaných akcií nesmí přesáhnout částku 36.336.500 Kč (slovy třicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých) sestávající z celkem: 34 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, 233 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, 6 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500 Kč.

Výhrada: s nabývanými akciemi nesmí být spojeny žádné dluhy a právní vady, zejména zástavní právo, exekuce či práva třetích osob. Společnost s nabývanými akciemi nepřejímá žádné závazky resp. dluhy. 

III.
Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva o převodu akcií bude uzavřena se zájemci v návaznosti na jejich oznámení o akceptaci tohoto Návrhu, a to v pořadí došlých akceptací až do okamžiku dosažení maximálního možného počtu odkupovaných akcií.

IV.
Výše protiplnění, splatnost

Zájemci obdrží za nabídnuté akcie protiplnění v následující výši:

  • za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč obdrží zájemce protohodnotu ve výši 1.000.000 Kč
  • za 1 akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč obdrží zájemce protihodnotu ve výši 10.000 Kč 
  • za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč obdrží zájemce protihodnotu ve výši 1.000 Kč 
  • za 1 akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč obdrží zájemce protihodnotu ve výši 500 Kč 

Tato částka je vždy nejnižší a zároveň nejvyšší možnou cenou, za které budou akcie odkoupeny. Kupní cena bude splatná nejpozději do tří měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Akcie budou Společnosti předloženy nejpozději do dvou měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. 

V.
Doba závaznosti návrhu

Tento veřejný návrh smlouvy je závazný do 31.10.2019. 

VI.
Právní důvod 

Tento veřejný návrh smlouvy je činěn na základě usnesení Valné hromady Společnosti ze dne 23. července 2019 o snížení základního kapitálu.

VII.
Ostatní

Navrhovatel si vyhrazuje právo tento Návrh změnit, a to v rozsahu jeho doby závaznosti, s ohledem na možné dřívější dosažení nejvyššího možného objemu akcií, který bude odkupován.  

V Praze dne 10. září 2019 

Za MAENTIVA Management, a.s. 

Martin Bláha, statutární ředitel