6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČO 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 8. prosinec 2017 od 11:00 hodin

Místo konání valné hromady: kancelář sídla společnosti CSS spedition s.r.o., v Písku, Stanislava Maliny 464                                                   

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor)
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
 3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2016, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2016, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 82.607 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:

 1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem. 
 2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

  Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.  

  Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.