6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Management, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČ 241 981 29, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 23. červenec 2019 od 10,00 hodin

Místo konání valné hromady: kancelář JUDr. Ilony Pavlasové, notářky v Písku, na adrese Písek, Velké náměstí 116, PSČ 397 01

Pořad jednání:

 1. zahájení
 2. volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor). 
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
 3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. 
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 46.336.500,- Kč až na částku 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých), to je o částku 36.336.500,- Kč. Snížení bude provedeno jako efektivní způsobem vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o částku nejvýše 36.336.500 Kč (slovy třicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých).

A. Důvody a účel navrhovaného snížení:  

Odčerpání přebytečného provozního kapitálu, zjednodušení akciové struktury společnosti, kdy má tato vysoký počet akcií o relativně nízké jmenovité hodnotě.

B. Rozsah a způsob navrhovaného snížení: 

Základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nejvýše však o částku 36.336.500 Kč (třicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých), tj. ze stávající částky 46.336.500 Kč (slovy čtyřicet šest milionů tři sta třicet šest tisíc pět set korun českých) na částku 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých). Snížení pod tuto částku se nepřipouští. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatně vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy dle § 532 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále jen „ZOK“). 

C. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:

Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům jakožto kupní cena akcií převáděných společnosti na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií a sníží se o ni majetek společnosti. 

D. Výše úplaty: 

Výše úplaty za převáděné akcie bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tj. za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč bude úplata činit 1.000.000 Kč, za 1 kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč bude úplata činit 10.000 Kč, za 1 kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč bude úplata činit 1.000 Kč, za 1 kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč bude úplata činit 500,- Kč.  

E. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií:

Veřejný návrh smlouvy bude uveřejněn způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti nejpozději do 30ti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu bude činit nejméně 30 dnů od dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií bude činit dva měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena akcií vzatých z oběhu bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 

F. Pověření správní rady: 

Valná hromada pověřuje správní radu podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu jakož i počtu a jmenovité hodnoty akcií, do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

Valná hromada ukládá správní radě společnosti rozhodnout o změně stanov v té části odpovídající počtu kusů a jmenovité hodnotě vydaných akcií a z toho plynoucí výši základního kapitálu společnosti v důsledku snížení základního kapitálu v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy.

G. Prohlášení:

V důsledku snížení základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů a nebudou naplněny podmínky dle § 518 odst. 3 ZOK.

H. Zdůvodnění návrhu: 

Prezentovaný návrh snížení základního kapitálu je v podstatě nejjednodušším řešením pro zefektivnění akcionářské struktury společnosti v situaci, kdy nerozdělený zisk společnosti a stav jejího vlastního kapitálu umožňuje bezproblémovou výplatu nominálních hodnot akcií, kde akcionáři využijí návrh na jejich odkoupení.   

Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:

 1. prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
 2. u akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady. 

  Správní rada MAENTIVA Management, a.s.