6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Management, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Management, a.s., IČ 241 981 29, se sídlem Praha 5, Na Václavce 1789/22, PSČ 150 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 17770 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 28. červen 2024 od 17:00 hodin

Místo konání valné hromady: RLC Písek, Stanislava Maliny 464/12, 397 01 Písek

Pořad jednání:

 1. zahájení.
 2. volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
 3. projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2023, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk - 386.693,75 Kč před zdaněním ponechat po zdanění nerozdělený na účtu nerozděleného zisku.
  Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:

 1. prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
 2. u akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady. 

  Účetní závěrka společnosti je k dispozici v sídle společnosti.

  Správní rada MAENTIVA Management, a.s.