6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČ 278 60 612, se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11 582 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 30. červen 2021 od 12:30 hodin 

Místo konání valné hromady: kancelář notářky JUDr. Ilony Pavlasové, Velké náměstí 116, 397 01 Písek 

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
 3. Schválení změny stanov
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: s ohledem na novelizaci právní úpravy účinnou od 1.1. 2021 navrhuje správní rada změnu stanov spočívající v přizpůsobení se této novelizaci ve výčtových ustanoveních, dále ve způsobu jednání za společnost, kdy jsou vypuštěna ustanovení o statutárním řediteli, změna počtu členů správní rady, nově budou 4 členové, jednat bude předseda správní rady samostatně, rovněž bude aktualizován předmět podnikání společnosti.
 4. Odvolání a volba členů správní rady.
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: s ohledem na novelizaci stanov a navýšení počtu členů správní rady je žádoucí, aby byli stávající členové správní rady odvolání a znovuzvoleni tak, aby měli stejné funkční období s novým členem.

  Správní rada navrhuje: odvolat členy správní rady Filipa Bláhu, Martina Bláhu, Jana Kužela, a jmenovat novými členy správní rady: Filipa Bláhu, Martina Bláhu, Filipa Breibische, Jana Kužela.

 5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti, schválení zahajovací rozvahy k 1.1. 2021, s ohledem na účinky fúze mezi společnostmi MAENTIVA Cargo, a.s. a CSS spedition s.r.o.
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2020, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 1.692.255 Kč před zdaněním ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Schválit zahajovací rozvahu nástupnické společnosti k 1.1. 2021 zohledňující účinky fúze k 1.1. 2021, mezi společnostmi CSS spedition s.r.o. a mateřskou společností MAENTIVA Cargo, a.s. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na Valné hromadě:

 1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
 2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

  Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

  Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.