6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Správní rada společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., IČO 278 60 612, se sídlem Písek, Pražské předměstí, Stanislava Maliny 464, PSČ 397 01 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B., vložce č.  (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:

Datum konání valné hromady: 12. prosinec 2022 od 12:00 hodin

Místo konání valné hromady: kancelář notářky JUDr. Ilony Pavlasové, Velké náměstí 116, 307 01 Písek

Pořad jednání:

 1. Zahájení.
 2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, skrutátor).
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady bude formulován na místě, nelze najisto předvídat, kdo jmenovitě bude přítomen.
 3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, zpráva správní rady o činnosti společnosti.
  Návrh správní rady na usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění: schválit účetní závěrku za rok 2021, vzít na vědomí zprávu správní rady o činnosti společnosti, dosažený zisk ve výši 827.957 Kč ponechat zatím nerozdělený pro potřeby dalšího rozvoje společnosti. Návrh vychází z účetnictví společnosti a zákonné úpravy.
 4. Projednání a schválení změny stanov spočívající ve změně sídla společnosti na obec Praha (tj. změna čl. 2 odst. 2 stanov) a dále změna stanov spočívající ve snížení počtu členů správní rady na 3 (tj. změna čl. 16 odst. 1 věta první).
  Odůvodnění změny stanov navržené správní radou: v současné době je centrum podnikatelské činnosti koncentrováno do Prahy, je tedy žádoucí zesouladnit toto s určením adresy sídla, správní rada má v současné době po rezignaci Mgr. Jana Kužela 3 členy, není v tuto chvíli další kandidát, pro účely fungování správní rady je vhodnější lichý počet členů.

Podmínky pro výkon akcionářských práv na Valné hromadě:

 1. Prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z  rejstříku nebo jiným dokladem o existenci společnosti, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem.  
 2. U akcií na jméno postačuje k účasti zápis akcionáře v seznamu akcionářů v den konání valné hromady.

  Účetní závěrka společnosti je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

  Správní rada MAENTIVA Cargo, a.s.