princip-bw

Principy korporátního chování

Vycházejíce z našeho přesvědčení, postaveném na zásadě „kvalita na prvním místě", naše firemní skupina MAENTIVA vyvíjí aktivní úsilí směrem k vytvoření trvale udržitelné společnosti a životního prostředí prostřednictvím naší činnosti v jednotlivých zemích a oblastech, ve kterých působíme.

Abychom toho dosáhli, řídíme se následujícími sedmi principy a bez ohledu na to jedná-li se o domácí prostředí nebo zahraničí, respektujeme lidská práva, dbáme na dodržování legislativy, mezinárodně platných norem a z nich vycházejících morálních zásad a zároveň ctíme pravidla společenské odpovědnosti a etiky:

Bezpečnost a kvalita

Usilujeme o spokojenost a důvěru našich zákazníků a spotřebitelů tím, že dbajíc na bezpečnost, vyvíjíme a nabízíme produkty a služby, které mají potenciální přínos pro společnost.

Kompliance

Řídíme se pravidly spravedlivé, otevřené a volné soutěže. Dodržujeme příslušné zákony, pravidla a závazky a v naší obchodní činnosti se řídíme zásadami společenské odpovědnosti. Dbáme rovněž na dodržování principů etiky vůči představitelům výkonné moci a distancujeme se od vztahů s osobami nebo skupinami, které propagují nezákonnou činnost nebo ohrožují veřejný pořádek a bezpečnost.

Otevřenost a komunikace

Srozumitelně a transparentně informujeme veřejnost o naší firemní činnosti a udržujeme také aktivní komunikaci s našimi partnery v podnikání*, čímž usilujeme o vytvoření a udržení zdravých vztahů.

Lidská práva a práce

Respektujeme osobnost, individualitu a různorodost potřeb našich zaměstnanců a zajišťujeme pro ně bezpečné, příjemné a tvořivé pracovní prostředí, abychom jim napomáhali k pocitu seberealizace, vyrovnanosti a spokojenosti v životě.

Životní prostředí

Uvědomujeme si, že způsob, jakým přistupujeme k životnímu prostředí, je zejména věcí přístupu ke člověku a je proto zásadní pro další existenci a podnikatelskou činnost naší skupiny, abychom proaktivně a pozitivně přistupovali k otázkám životního prostředí.

Příslušnost korporace

Respektujeme kulturu a zvyky jednotlivých zemí a území, v nichž působíme a aktivně podporujeme občanské aktivity, které jsou úzce propojeny s místním společenstvím.

Postoj nejvyššího vedení

Naše vyšší vedení se striktně řídí principy tohoto ustanovení a hledá schůdné cesty, jak dosáhnout jejich naplnění, přijímá podněty zevnitř i zvenku organizace a usiluje o to, aby si tyto principy osvojili všichni členové skupiny a zároveň se toto myšlení šířilo dál, směrem ke všem zainteresovaným osobám, včetně našich dodavatelů. V případě, kdy dojde k porušení těchto principů, vyšší vedení přijme nezbytná opatření a s cílem najít řešení vzniklých problémů zahájí disciplinární řízení s těmito jednotlivci, a to i v případech, jde-li přímo o členy vyššího vedení.

*Termín „partneři v podnikání" označuje všechny osoby a organizace propojené s činností naší skupiny, včetně našich zaměstnanců, akcionářů, věřitelů, místních obyvatel, orgánů státní správy a místní samosprávy.